forside.jpg (328100 bytes)
Startside
Betænkning
Kommisorium
Udvalg
Rapporter & notater
Yderligere oplysninger
Links
 

uk-wave.gif (1927 bytes)

English version

NYTTEKST(kopi).jpg (3685 bytes)

vertikalstreg.jpg (2773 bytes)

Forskningscentret for Skov og Landskab (FSL):
Omdannelse af ældre erhvervsområder. Hørsholm, marts 2000.

Konsulentrapport af Jakob Klint, Byfornyelse Danmark og Gertrud Jørgensen, Center for Skov, Landskab og Planlægning.

Hele rapporten er 100 sider lang og kan downloades i wordformat.

Download rapporten i wordformat

Indholdsfortegnelse:
Forord
Indhold
Indledning
Sammenfatning og resumé

1. Den fysiske planlægning
Planloven
Decentral kompetence
Plantyper
Landsplanlægning
Landsplanredegørelsen
Eksempelprojekter
Landsplandirektiver
Regionplanlægning
Den statslige udmelding
Rækkefølge i Hovedstadsområdet
Stationsnærhedspolitikken
Stationsnærhed og genanvendelse af erhvervsområder
Planlægning for detailhandel
Kommuneplanlægning
Rækkefølgebestemmelser
Ekspropriation
Betydningen af den nye planlov
Lokalplanlægning
Lokalplanens retsvirkninger
Lokalplanlægning og ældre erhvervsområder
Planlægning og virkeliggørelse
Planlægning uden handlepligt
Planlægning, pris og attraktivitet

2. Miljøkonflikter
Jordforurening
Lov om forurenet jord
Omkostninger til oprensning
Oliebranchens Miljøpulje
Arealanvendelseskonflikter og nabogener
Miljøgener og afstandskrav
Fjernelse af miljøbelastende virksomhed

3. Kommunernes råderum og offentlige virkemidler
Kommunalfuldmagten
Kommunerne og erhvervspolitikken
Andre selskaber
Selskabsdannelser til fremme af omdannelser
Erhvervelse og salg af fast ejendom
Kommunale investeringer i oprensning og infrastruktur
Pull - virkemidler
Forskønnelse af erhvervsområder
Byggemodning, oprensning af forurenede grunde og investeringer i infrastruktur
Visioner og samarbejde
Partnerskaber
Push - virkemidler
Mindre arealudlæg
Økonomiske incitamenter
Pull og push – i sammenhæng

4. Erhverv og byfornyelse
Sanerings- og byfornyelseslovenes historie
Saneringsloven
Byfornyelsesloven
Den nuværende byfornyelseslov (Loven fra 1998)
Helhedsorienteret byfornyelse
Bygningsfornyelse
Aftalt boligforbedring
Bygningsforbedringsudvalg
Boligtilsyn og kondemnering
Byfornyelsesloven i øvrigt
Fornyelse af erhvervsejendomme til boliger
Byfornyelsesselskaber og rådgivere
Kvarterløft og bypulje
Byfornyelsesrammen og dens fordeling
Byfornyelsesindsatsens omfang
Erhverv i byfornyelsesområder
Byfornyelsesloven og ældre erhvervsområder
Virkemidler

5. Potentialer for genanvendelse af ældre erhvervsområder
Centralt beliggende områder
Perifer beliggenhed
Litteratur

Til toppen af dokumentet